(1)
ادیب حاج باقریم.; صفاآ.; امین‌الرعایایی یمینیع. آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2015, 9, 169-191.