(1)
ایمانی‌فر ن.; وقارسیدین س. ا.; افشار ل.; شریف‌زاده غ. مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2015, 9, 95-125.