(1)
توسلی ا.; کلاری ف.; ظفری دیزجی ا. عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2014, 8, 145-170.