(1)
غفاری ر.; یعقوبی ع.; عباسي م.; سالک رنجبرزاده ف.; حسن‌زاده سلماسی س.; گل‌عنبر پ. پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2013, 7, 177-191.