(1)
طباطبایی ف. س.; جاوید م. آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2013, 7, 139-162.