(1)
میرزازاده ا. سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2013, 7, 113-137.