(1)
طاهری ف. جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2013, 7, 79-112.