(1)
مرادی م.; خاتونی م.; ضیغمی ر.; جهانی هاشمی ح.; شیخی م. بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2013, 7, 55-78.