(1)
عباس‌زاده ع.; برهانی ف.; فروغ عامری گ.; نجمی دولت‌آبادی س. ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2013, 7, 33-53.