(1)
مهستی جویباریل.; غناس.; صرافی خیرآبادس.; ثناگوا. تجربیات پرستاران از رساندن خبر بد به بیماران و همراهان. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki 2013, 7, 11-31.