(1)
اکبری لاکه م. .; شمسی‌گوشکی ا.; عباسی م. سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2023, 4, 113-130.