(1)
نیرومند توماج س.; اسمعیل نژاد گنجی س.; شیرافکن ه.; منوچهری ع. ا. بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2023, 16, 1-10.