(1)
حاتميح.; بحرينيانع.; جوانبختم.; غفاريس. بررسي رابطه بين ابعاد كيفيت زندگي و ميزان باورهاي معنوي در هنرمندان انجمن خوشنويسان ايران. MEJ 2012, 4.