(1)
بحرینیانس.; سعادتر.; شاكرين.; عزیزیف. بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان. MEJ 2012, 4.