(1)
بوالهریج. نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2012, 4.