(1)
یزدانی ع. ا.; عباسی م.; ابراهیمی م. مبانی عرفانی سلامت معنوی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2012, 4.