(1)
یزدانیع. ا.; عباسیم.; ابراهیمیم. مبانی عرفانی سلامت معنوی. MEJ 2012, 4.