(1)
محقق‌ داماد س. م. مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2012, 4.