(1)
محقق‌ دامادس. م. مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي. MEJ 2012, 4.