(1)
اصفهانی م. م. سلامت معنوی و دیدگاه‌ها. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2012, 4.