(1)
مرندیس. ع.; عزیزیف. جایگاه، تعریف و دشواری‌های پایه‌ریزی مفهوم سلامت معنوی در جامعه ایرانی ـ اسلامی. MEJ 2012, 4.