(1)
علي يوسفيح.; شيرانيم. بهداشت فردي و محيط در فرهنگ اسلامي ايراني. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki 2009, 3, 47-72.