(1)
صادقیر.; صادقیت. تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری. MEJ 2022, 15, 1-13.