(1)
مقدمع.; رنجی جفرودین. تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران . Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2022, 15, 1-15.