(1)
جعفریم.; سبزواریس.; برهانیف.; بانشیم. دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2012, 6, 155-171.