(1)
بحرينيانس. ع.; دلشادح.; شاكرين.; عزیزیف. بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2012, 6, 127-153.