(1)
بوالهریج.; دوس علی ونده.; میرزاییم. رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2012, 6, 101-125.