(1)
مرزبندر. ا.; زكويع. ا. شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2012, 6, 69-99.