(1)
ابوالقاسمیح. نامه به سردبیر. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2012, 6, 8-10.