(1)
عباسیم.; عزیزیف.; شمسی گوشکیا.; ناصری رادم.; اکبری لاکهم. تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki 2012, 6, 11-44.