(1)
روشن‌زادهم.; نفرم.; تاج‌آبادیع.; محمدیس. پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2021, 15, 1-12.