(1)
محسن‌پورم.; طاهری گودرزیح. همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی. MEJ 2021, 15, 1-17.