(1)
دانیالیس.; مظلوم‌رهنیع. ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید. MEJ 2022, 15, 1-19.