(1)
محمودیم.; مهاجرانب.; رزاقیم. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2022, 15, 1-16.