(1)
رحمتیص.; سیفیر. ارتباط درک پرستاران از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد آنان در آزمون‌های ده‌گانه اعتباربخشی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد در سال 1399. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2021, 15, 1-13.