(1)
هوشمندم.; لعلیم. روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری. MEJ 2021, 15, 1-13.