(1)
عربی ص. انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2021, 15, 1-5.