(1)
محمدموساییف.; سناییح.; محمدزادهر.; عباسیح.; صیادی مقدمد.; محسن‌پورم. دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مورد ابعاد اخلاق تدریس اساتید. Faslnamah-i akhlaq-i pizishki 2021, 15, 1-10.