(1)
قارونیک.; یعقوبی‌پورف.; قارونیب.; بختیارم.; بختیارک.; بیرجندیم.; بستامیف. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران. MEJ 2021, 15, 1-13.