(1)
سوریح.; کدیورپ.; کرامتیه.; حسن‌آبادیح. تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2021, 15, 1-17.