(1)
باشکوهم.; بیگی فیروزیا. تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر فرهنگ سازمانی بیمارستان. MEJ 2021, 15, 1-13.