(1)
جلالیانع. کنکاشی از منظر هنجارهای اخلاقی بر تضمین‌های حمایت از معلولان در کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران. MEJ 2021, 15, 1-14.