(1)
قاسم‌زاده علیشاهیا.; زاهد بابلانع.; معینی‌کیام.; کاظمیس.; مکلفخ.; دیوبندا. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی. MEJ 2021, 15, 1-18.