(1)
خسروپناهع.; سادات حسینیا.; دهقان نیرین. مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری. MEJ 2021, 15, 1-14.