(1)
کبرائی ابکنارف.; منصورقناعیر.; امیدظهیرس.; پورعینیم. حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی. MEJ 2021, 15, 1-12.