(1)
مهدیون س.; پوشگان ز.; ایمانی‌پور م.; رزاقی ز. ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2017, 11, 7-14.