(1)
مهدیونس.; پوشگانز.; ایمانی‌پورم.; رزاقیز. ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī 2017, 11, 7-14.