(1)
محمد علیزاده ا.; داوری ف.; منصوری م.; محمدنیا م. تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2017, 10, 59-68.