(1)
بسامی م. اتانازی از دیدگاه اخلاق و ادیان. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 1, 169-196.