(1)
طباطبایی ف. س. مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics 2016, 1, 147-168.